Litt info om forholdet mellom NAF, KNA og NBF

Bilsporten er i en demokratiseringsprosess
onsdag 30. november 2016 kl. 10:51

Denne uken ble det kjent av NAF har informert sin egen organisasjon om at de trekker seg ut av Norges Bilsportforbund. Begrunnelsen til NAF står stikk i strid med det forslaget FIA har lagt på bordet.
NAF, Norges Automobilforbund, skriver at de etter mange og lange intense forhandlinger ikke ser at FIA, det internasjonale bilsportforbundet, vil komme med et forslag som kan sikre en forutsigbar medlemsstyrt og demokratisering av NBF, Norges Bilsportforbund. De skriver videre at det ikke er noen løsning for NAF som demokratisk medlemsorganisasjon å være del av en organisasjon hvor de ikke har reell innflytelse.
Dette står imidlertid stikk i strid med det forslaget FIA nå har lagt på bordet. FIA har kommet med et konkret og godt forslag for demokratisering av NBF.

I FIAs forslag er NBF demokratisert og alle klubbene likt representert i alle organ. Ved stemmelikhet rullerer dobbeltstemme mellom klubbene. Det eneste KNA beholder er retten til å endre vedtektene i NBF. For å balansere denne retten er det lagt inn prosedyre hvor alle de andre klubbene skal høres og hvor KNA må ta hensyn til de andre klubbene. FIA har også gjort det klart at for å kunne representere FIA må NBF og KNA (gjennom vedtakskompetansen) opptre til beste for alle utøverne. Intet nytt i det. Men gir også et vern for dem som måtte frykte at KNA skulle misbruke sin rett til å endre vedtekter. Saksbehandlingen rundt eventuelle vedtektsendringer i NBF er også beskrevet og ordfører på NBF sitt årsmøte, som har dobbeltstemme, rullerer mellom klubbene.
NBF sine vedtekter ble endret i vår
Litt tilbake i tid, i årene 2014 til 2015, var prosessen at representanter fra alle hovedorganisasjonene (medlemmene i NBF) drøftet løsninger uten å lykkes med en omforent løsning. Derfor engasjerte FIA seg sterkt i saken i 2016, og prosesser med både KNA og NAF ble igangsatt.
Fra FIA sin side ble arbeidet gjort grundig og profesjonelt med en utpekt «FIA-advokat» som NAF og KNA godkjente. Alle detaljer ble lagt på bordet da dette arbeidet startet tidligere i år.
Før arbeidet kom ordentlig i gang ble KNAs Landsmøte gjennomført i april 2016, og NBF sine vedtekter ble samtidig endret i tråd med de signaler KNA hadde mottatt fra FIA. Vedtektene som ble vedtatt april 2016 inkluderer alle klubbene og gir disse vesentlig bedre representasjon enn tidligere, og et fullverdig dag-til-dag-demokrati. Vedtektene kan leses på www.bilsport.no.
Forslag om at alle klubber har lik representasjon i NBF
Utover sommeren og høsten 2016 har prosessen fortsatt og FIA, KNA og NAF har alle vært parter i saken. I høst, etter ett fellesmøte med FIA, KNA og NAF, kom FIA med et forslag til en ytterligere demokratisering av NBF, som nevnt innledningsvis. I dette forslaget har alle klubbene lik representasjon i NBF og alle vedtektsendringer må følge en bestemt saksbehandling der alle klubbene skal bli involvert.
Hverken dagens NBF-vedtekter eller FIAs forslag til revidering av disse kan sammenliknes med de vedtektene som gjaldt for NBF i tiden før 2015. FIAs mål har vært å finne en omforent løsning i diskusjonene rundt demokratiseringen av NBF, noe de har gjort.
Etter en så lang og grundig arbeidsprosess med et dertil godt resultater på bordet, er det synd hvis NAF velger å trekke seg ut av fellesskapet. NAF sine klubber, tillitsvalgte og aktive er velkomne til fortsatt å delta i bilsportfellesskapet.

Comments are closed.