Godkjente Isbaner 2018

Følgende isbaner er godkjente.
Utover banegodkjenning vil det kreves en arrangørlisens som er utstedt til en godkjent klubb eller avdeling.

Godkjenningen gjelder så lenge det er forsvarlig isforhold, maks frem til 1. mai 2018Asker og Bærum Motorsport Solevann (Hebbe) Godkjent pr. 5 januar 2018
NMK Vest Telemark Kviteseidvannet                  Foreløpig ikke godkjent
KNA Vålerbanen Vurrusjøen                               Foreløpig ikke godkjent
NMK Sør-Gudbrandsdal Losna Isbane               Foreløpig ikke godkjent
NMK Seljord Flatsjø                                            Foreløpig ikke godkjent
NMK Nore Uvdal Markavatnet                            Foreløpig ikke godkjent

I forbindelse med forandringer av reglement for bane/motordag og trening er det nå mye lettere å arrangere trening på isbaner.
TA KONTAKT MED NBF FOR YTTERLIGERE INFORMASJON.
Kjøring uten banelisens
Samferdselsdepartementet ved vegdirektoratet sin forskrift om motorsport på lukket bane eller annet avsperret område.

Kapittel 1. Motorsport
§ 1. Dette kapittel gjelder organisert trenings- og konkurransekjøring på lukket bane eller annet avsperret område. Kjøringen må skje i regi av og med medlemmer i klubb tilsluttet Norges Bilsportforbund eller Norges Motorsykkelforbund. Kjøringen skal følge reglement fastsatt av de nevnte forbundene. Endringer i reglementene skal fortløpende innsendes til Vegdirektoratet.
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-01-15-26/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1
Prøveskilt
Prøvekjennemerker ikke skal utstedes eller brukes til følgende:
– Kjøring til, fra og på bane – Rallykjøring – Alle former for billøp, derunder gatebilløp (Gjelder alle kjøretøytyper) – Kjøretøy som aldri vil kunne bli registrert i Norge http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1990-01-25-92/KAPITTEL_2#§2-7
Utdrag fra Norges Bilsportforbunds regler og forskrifter:
§ 260. Banelisens – arrangørforsikring
Alle baner skal ha banelisens utstedt av NBF. Før banelisens kan utstedes, skal banen være
inspisert og godkjent Se NBFs hjemmesider, sikkerhet. Rutine for banegodkjenning og oppfølging. Søknad om dette sendes på fastsatt skjema innen de til enhver tid fastsatte frister. Arrangøren er forøvrig ansvarlig for innhenting av nødvendige tillatelser fra andre myndigheter og instanser (politi, grunneiere osv.). Arrangøren er forpliktet til å akseptere og betale den arrangørforsikring som NBF tegner på arrangørens vegne.
§ 269. Bestemmelser om organisert trening/motordager/testing
1. Definisjon
All organisert kjøring som ikke er konkurranse omfattes av disse bestemmelser. All aktivitet under denne bestemmelsen skal være godkjent av og forsikret gjennom NBF. Det skal foreligge tillatelse fra grunneier og politi samt banegodkjenning der dette er aktuelt. Søknadsfrist senest tre uker før aktiviteten.
2. Ansvar
Klubb tilsluttet NBF må stå ansvarlig for aktiviteten. Klubbene får ansvar for å oppnevne treningsansvarlig. Det er klubbens ansvar å forvisse seg om at denne personen har tilstrekkelig kunnskap og forutsetninger til å kunne gjennomføre treningen i henhold til gjeldende regler i NSR. Denne personen har på vegne av klubben ansvaret for at aktiviteten gjennomføres i henhold til NSR. http://bilsport.no/reglement/
For kjøring på islagt vann gjelder: http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=79457
Vi gjør oppmerksom på at dette er bare et utdrag av bestemmelser/paragrafer.
Bane og sikkerhetsseksjonen
05.01.2018

Comments are closed.